คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญมณี ยางธิสาร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิธินันท์ โต๊ะชาลี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันธิญา ยางธิสาร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ เทือกขันตี
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 088 7476051
อีเมล์ : tktamon@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระวัฒน์ ไพราม
ตำแหน่ง : รองประธาน ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ยางธิสาร
ตำแหน่ง : รองประธาน ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิชรา ยางธิสาร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0857798452
อีเมล์ : ddhuayyang@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนริศราภรณ์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศรา ชาลีพร
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัฐดา ไขประภาย
ตำแหน่ง : เหรัญญิก ปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายวราวุธ หาญธงชัย
ตำแหน่ง : ปฎิคม ปีการศึกษา 2556
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโฉมธิดา ผุดผ่อง
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายธณเทพ เวทไธสง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิกานต์ ลำภา
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระวัฒน์ ชาลีพร
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวัฒน์ พรมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิรินันท์ เท่าบุรี
ตำแหน่ง : ปฏิคม ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายรสิทธิ์ ยางธิสาร
ตำแหน่ง : ปฏิคม ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ยางธิสาร
ตำแหน่ง : ปฏิคม ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปุณยาพร ยอดบุรุษ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี เทือกตาถา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพชรลดา ยางธิสาร
ตำแหน่ง : เลขานุการ ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3