ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจบ ยางธิสาร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายหวล ยางธิสาร
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมุหไทย ยางธิสาร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิน หูมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0847385817
ชื่อ-นามสกุล : นายสนที ยางธิสาร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งฤดี พิศปั้น
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเวียง ยางธิสาร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0854514108
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันท์ หลวงศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081 8717803
อีเมล์ : nanbass2507@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุ เจริญชัย
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :