คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมุหไทย ยางธิสาร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862279772
ชื่อ-นามสกุล : นายพายัพ โต๊ะชาลี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิตตะ ยางธิสาร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดตะภรณ์ พะนิดรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0847385817
ชื่อ-นามสกุล : นายมีชัย ยางธิสาร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางบันยัด ยางธิสาร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย คำภูษา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0854514108
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันท์ หลวงศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081 8717803
อีเมล์ : nanbass2507@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.3
ผู้แทนจาก : ครู