ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาริชาต สิงหาต
ครู คศ.1

นางศิริรัตน์ คำภูษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6