กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสุรชัย ยางธิสาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายอุทัย สามตรีเผือก
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3