ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3

นายสุรชัย ยางธิสาร