กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวทัศรานันท์ ศรีนา
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรสุดา การุญ
ครูผู้ช่วย