ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทัศรานันท์ ศรีนา
ครู คศ.1

นางสาวฉัตรสุดา การุญ
ครูผู้ช่วย