กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกุลจิรา ยตะโคตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพรปวีณ์ วังทะพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายธนพล สำเภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5