ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกุลจิรา ยตะโคตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพรปวีณ์ วังทะพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายธนพล สำเภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5