ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1