ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูธุรการโรงเรียน

นางสาวแก้วมะณี ยางธิสาร
ครูธุรการ