ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3

นายจันดี อินทิจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายอักษร ยางธิสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางศิริวรรณ ยตะโคตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวทัศรานันท์ ศรีนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0