มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 086 2285744
อีเมล์ : krukalam@yahoo.co.th,dragonphuthai@gmail.com

นายอักษร ยางธิสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกุลจิรา จันโทวาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0843428928

นางสาวปาริชาต สิงหาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

วรพงษ์ วรรณราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2