ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอักษร ยางธิสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางศิริวรรณ ยตะโคตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวทัศรานันท์ ศรีนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นางสาวปาริชาต สิงหาด
ครู คศ.1