ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายพงษ์เพชร คำสงค์
ครู คศ.3

นายกงจักร อุทัยวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายสุระชัย ยางธิสาร

นางจินตนา พลอาษา
ครู คศ.3

นางสาวฉัตรสุดา การุญ
ครูผู้ช่วย