ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางจินตนา พลอาษา
ครู คศ.3

นางทิพา ชาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นายวันชัย ยางธิสาร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวฉัตรสุดา การุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3