ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายวิษณุ เจริญชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางมณีวรรณ เจริญชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางจินตนา พลอาษา
ครู คศ.3

นางทิพา ชาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นายวันชัย ยางธิสาร
ครูอัตราจ้าง