คณะผู้บริหาร

นางสุนันท์ หลวงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0973024975
อีเมล์ : sunan25071964@gmail.com

นายอักษร ยางธิสาร
ครู คศ.3

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3

นางทิพา ชาชัย
ครู คศ.3

นางมาลัยพร กันธิยา
ครู คศ.3