ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
19 สิงหาคม 2562 บริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดห้องน้ำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ (อ่าน 3) 19 ส.ค. 62
16 สิงหาคม 2562 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลส่องดาว จัดโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (อ่าน 5) 16 ส.ค. 62
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 25) 09 ส.ค. 62
6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางโดย ผอ.สุนันท์ หลวงศรี MOU ระบบน้ำกับ CCF สพป.สน เขต 1 (อ่าน 24) 06 ส.ค. 62
6สิงหาคม2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณออกเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (อ่าน 25) 06 ส.ค. 62
6 สิงหาคม 2562 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (อ่าน 25) 06 ส.ค. 62
2 สิงหาคม 2562 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 24) 05 ส.ค. 62
28 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวในราชกาลที่ 10 (อ่าน 32) 29 ก.ค. 62
27 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัดดอยธรรมเจดีย์ (อ่าน 30) 29 ก.ค. 62
23 ก.ค.26 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชำนาญการ การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 11 (อ่าน 32) 23 ก.ค. 62
19ก.ค.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 ม.1เพื่อกรองข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 22) 22 ก.ค. 62
19ก.ค.62นักเรียนร.ร.บ้านห้วยยางได้รับแจกรองเท้าแตะจำนวน 60 คู่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ภูพาน (อ่าน 39) 19 ก.ค. 62
18ก.ค.62ต้อนรับคระศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานีเขต1 (อ่าน 23) 18 ก.ค. 62
15 -16 ก.ค. 62 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านปะอาวและมุฑิตาจิตครูจันดี และ ครูพงษ์เพชร จ.อุบลราชธานี (อ่าน 25) 17 ก.ค. 62
12 ก.ค.62 ถวายเทียน ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านห้วยยาง ต. เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จงสกลนคร (อ่าน 28) 13 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 40) 04 ก.ค. 62
26มิย.62 เดินรงณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 (อ่าน 58) 28 มิ.ย. 62
26มิ.ย.62 ผอ.สุนันท์ หลวงศรี ร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ (อ่าน 44) 26 มิ.ย. 62
26มิ.ย.62โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโพนค้อออกตรวจสุขภาพนักเรียนเจาะเลือและให้ความรู้นักเรียน (อ่าน 37) 26 มิ.ย. 62
19มิย.62ผุ้อำนวยการโรงเรียน และลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (อ่าน 54) 19 มิ.ย. 62
17 มิ.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (อ่าน 42) 17 มิ.ย. 62
17มิ.ย.62 ผอ.สุนันท์ หลวงศรี แจกชุด อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่รับมาจากวัดดอยธรรมเจดีย์ ให้กับนักเรียนทั้ (อ่าน 54) 17 มิ.ย. 62
16มิ.ย.62ตอนรับคณะศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน 39) 16 มิ.ย. 62
14 มิ.ย.62 กิจกรรมขยายผลฉลาดรู้เรื่องเพศ โครงการ ซี.ซี.เอฟ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 (อ่าน 47) 15 มิ.ย. 62
13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปรการศึกษา 2562 (อ่าน 55) 13 มิ.ย. 62
11 มิถุนายน 2562 ผอ.สุนันท์ หลวงศรีและครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ รับรางวัลเหรียญทองObec Award (อ่าน 68) 11 มิ.ย. 62
5 มิถุนายน 62 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกศึกษาสกลนคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 55) 05 มิ.ย. 62
31พ.ค.62โรงเรียนบ้านห้วยยางเข้าร่วมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์ไปแข่งระดับเขต (อ่าน 59) 02 มิ.ย. 62
29พฤษภาคม 2562 นักเรียนป.1- ม.3 ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและหมู่บ้าน (อ่าน 51) 29 พ.ค. 62
24-26 พ.ค.2562 อบรมสเต็มศึกษาประถมตอนต้น (อ่าน 66) 26 พ.ค. 62
24 - 26 พ.ค.2562 ครูโรเรียนบ้านห้วยยางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตการ การสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (อ่าน 73) 26 พ.ค. 62
24 พ.ค62 โครงการพัฒนา ซี.ซี.เอฟมาให้ความรู้ฉลาดเรื่องเพศกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 65) 24 พ.ค. 62
24 พ.ค.62 ซี.ซี.เอฟ.ร่วมกับกรมแรงงานมาแนะแนวอาชีพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 55) 24 พ.ค. 62
21 พฤษภาคม 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 79) 21 พ.ค. 62
วันที่17และ19พฤษภาคม2562 ร่วมพิธีพุทธาภิเษกและรับทุนการศึกษาจากคณะผ้าป่าวัดโพนค้อ (อ่าน 67) 19 พ.ค. 62
17พ.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางปฏิบัติหน้าเป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะงานอาชีพนักเรียน (อ่าน 83) 18 พ.ค. 62
17 พฤษภาคม2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต้มไม้ประจำปีของชาติ2562 (อ่าน 61) 17 พ.ค. 62
16พ.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุนันท์ หลวงศรี วิทยากรพี่เลี้ยงพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบTEPE Oline รุ่น (อ่าน 77) 16 พ.ค. 62
16 พฤษภาคม 2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพประจำตำบลออกมาพ่นยุงให้กับโรงเรียน (อ่าน 68) 16 พ.ค. 62
16 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการและครูเวรยืนตอนรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเรียนวันแรก (อ่าน 74) 16 พ.ค. 62