ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (อ่าน 9) 13 ก.พ. 63
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการประเมินนักเรียนทุนฯ ประเมินนางสาวปานณภา เทือกตาทอง (อ่าน 8) 13 ก.พ. 63
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ ท่าแร่จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม ณ รร.บ้านห้วยยาง (อ่าน 8) 13 ก.พ. 63
วันที่ 7กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรมเดินไกลลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18) 07 ก.พ. 63
วันที่ 27 -28 มกราคม 2563 นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมค่ายเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อม (อ่าน 35) 28 ม.ค. 63
14 ม.ค.63 ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเข (อ่าน 41) 15 ม.ค. 63
11 มกราคม 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ อบต.เหล่าโพนค้อ (อ่าน 44) 11 ม.ค. 63
10 มกราคม 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 41) 11 ม.ค. 63
25ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรมคริสต์มาสเดย์ (อ่าน 69) 25 ธ.ค. 62
20 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางอนุโมทนาบุญประทายข้าวเปลือกบ้านห้วยยางเหนือ (อ่าน 62) 23 ธ.ค. 62
17ธ.ค.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากรร.บ้านหนองนาเลิศ (อ่าน 56) 18 ธ.ค. 62
11-14 ธันวาคม 2562คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรี (อ่าน 73) 13 ธ.ค. 62
6ธ.ค.52 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน (อ่าน 81) 07 ธ.ค. 62
5ธันวาคม2652คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี (อ่าน 60) 05 ธ.ค. 62
4ธ.ค.2562 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม (อ่าน 60) 05 ธ.ค. 62
25พฤศจิกายน 2562 อบต.เหล่าโพนค้อจัดพิธีมอบรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวฯและพระราชินีฯ (อ่าน 74) 29 พ.ย. 62
29 พฤศจิกายน 62อบรมโครงการแพทย์แผนไทยน้อยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 58) 29 พ.ย. 62
26-28 พฤศจิกายน 62 ก๊ฬา - กีฑาศูนย์เครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคีเกมส์ครั้งที่ 19 (อ่าน 59) 29 พ.ย. 62
22พ.ย.62 สอบการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นป.1-6 (อ่าน 81) 22 พ.ย. 62
22พ.ย.2562 พิธีราชสดุดี (อ่าน 80) 22 พ.ย. 62
21 พ.ย.62สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื (อ่าน 70) 22 พ.ย. 62
15พ.ย.62อบรมส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดทางปัญญา IQ ของนักเรียน (อ่าน 98) 15 พ.ย. 62
9 พ.ย.62 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ณวัดป่าสุทธิธรรม (อ่าน 104) 10 พ.ย. 62
6พ.ย.62ร่วมทอดกฐินวัดพุทธนิมิตร(วัดโบสถ์ดิน) (อ่าน 89) 10 พ.ย. 62
1 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิด - ปิด กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 104) 04 พ.ย. 62
23 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม (อ่าน 126) 24 ต.ค. 62
20ต.ค.62คณะครูร.ร.บ้านห้วยยางร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน1,520บาทในงานกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์ภูน้อยอ่างแก้ว (อ่าน 95) 24 ต.ค. 62
16 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน 1,460 บาท ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ช (อ่าน 102) 24 ต.ค. 62
9 ต.ค.2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สวัสดิการกลุ่มเหล่าโพนค้อแมดนาท่ม (อ่าน 111) 10 ต.ค. 62
3 ตุลาคม 62 ประเมินตนเองด้านสายงานผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 99) 10 ต.ค. 62
4ก.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป.สกลนครเขต3 จำนวน 35 คน (อ่าน 151) 05 ต.ค. 62
27กันยายน2562งานเกษียณอายุราชการครูพงษ์เพชร คำสงศ์และครูจันดี อินทิจัทร์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 149) 27 ก.ย. 62
20-21 กันยายน 2562 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 169) 22 ก.ย. 62
19ก.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ จ.อุดรธานี (อ่าน 138) 19 ก.ย. 62
18 กันยายน 2562 การแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการ TFE (อ่าน 144) 18 ก.ย. 62
8 -10 กันยายน 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสอนงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 153) 10 ก.ย. 62
29สิงหาคม2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 165) 29 ส.ค. 62
23ส.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูนำเสนองานโครงการ TFE (Teams For Education) (อ่าน 172) 23 ส.ค. 62
23ส.ค62ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาได้มาศึกษาการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก (อ่าน 153) 23 ส.ค. 62
19 สิงหาคม 2562 บริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดห้องน้ำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ (อ่าน 176) 19 ส.ค. 62