ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
17 มิ.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (อ่าน 4) 17 มิ.ย. 62
17มิ.ย.62 ผอ.สุนันท์ หลวงศรี แจกชุด อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่รับมาจากวัดดอยธรรมเจดีย์ ให้กับนักเรียนทั้ (อ่าน 3) 17 มิ.ย. 62
16มิ.ย.62ตอนรับคณะศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน 7) 16 มิ.ย. 62
14 มิ.ย.62 กิจกรรมขยายผลฉลาดรู้เรื่องเพศ โครงการ ซี.ซี.เอฟ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 - 3 (อ่าน 8) 15 มิ.ย. 62
13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปรการศึกษา 2562 (อ่าน 9) 13 มิ.ย. 62
11 มิถุนายน 2562 ผอ.สุนันท์ หลวงศรีและครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ รับรางวัลเหรียญทองObec Award (อ่าน 26) 11 มิ.ย. 62
5 มิถุนายน 62 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกศึกษาสกลนคร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 27) 05 มิ.ย. 62
31พ.ค.62โรงเรียนบ้านห้วยยางเข้าร่วมแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยคัดเลือกตัวแทนระดับศูนย์ไปแข่งระดับเขต (อ่าน 21) 02 มิ.ย. 62
29พฤษภาคม 2562 นักเรียนป.1- ม.3 ร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและหมู่บ้าน (อ่าน 18) 29 พ.ค. 62
24-26 พ.ค.2562 อบรมสเต็มศึกษาประถมตอนต้น (อ่าน 22) 26 พ.ค. 62
24 - 26 พ.ค.2562 ครูโรเรียนบ้านห้วยยางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัตการ การสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (อ่าน 27) 26 พ.ค. 62
24 พ.ค62 โครงการพัฒนา ซี.ซี.เอฟมาให้ความรู้ฉลาดเรื่องเพศกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อ่าน 22) 24 พ.ค. 62
24 พ.ค.62 ซี.ซี.เอฟ.ร่วมกับกรมแรงงานมาแนะแนวอาชีพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 20) 24 พ.ค. 62
21 พฤษภาคม 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 33) 21 พ.ค. 62
วันที่17และ19พฤษภาคม2562 ร่วมพิธีพุทธาภิเษกและรับทุนการศึกษาจากคณะผ้าป่าวัดโพนค้อ (อ่าน 21) 19 พ.ค. 62
17พ.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางปฏิบัติหน้าเป็นคณะกรรมการแข่งขันทักษะงานอาชีพนักเรียน (อ่าน 30) 18 พ.ค. 62
17 พฤษภาคม2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต้มไม้ประจำปีของชาติ2562 (อ่าน 21) 17 พ.ค. 62
16พ.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุนันท์ หลวงศรี วิทยากรพี่เลี้ยงพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบTEPE Oline รุ่น (อ่าน 25) 16 พ.ค. 62
16 พฤษภาคม 2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพประจำตำบลออกมาพ่นยุงให้กับโรงเรียน (อ่าน 27) 16 พ.ค. 62
16 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการและครูเวรยืนตอนรับนักเรียนและผู้ปกครองในการเปิดเรียนวันแรก (อ่าน 31) 16 พ.ค. 62
15 พ.ค.ุ62 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (อ่าน 25) 15 พ.ค. 62
15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 15) 15 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพปูกระเบื้องอาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตารางเมตรละ 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้ (อ่าน 29) 15 พ.ค. 62
13 พฤษภ่าคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายการปฏิบัติงาน ก่อนเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 29) 14 พ.ค. 62
13 -15 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE (อ่าน 20) 14 พ.ค. 62
11 พฤษภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/62 (อ่าน 63) 11 พ.ค. 62
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สาธารณสุข,โรงพยาบาล อ.โคกศรีสุพรรณและวัดดอยธรรมเจดีย์ตรวจความสะอาด (อ่าน 28) 10 พ.ค. 62
8 พฤษภาคม 2562 ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และ ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ร่วมกันพัฒนาบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมคว (อ่าน 39) 08 พ.ค. 62
7พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมคณะครูการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดตารางสอน การมอบหมายงานพิ (อ่าน 27) 07 พ.ค. 62
ึ7 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือต่อเติมหอประชุม(ปูกระเบื้อง)และข้อราชการอื (อ่าน 33) 07 พ.ค. 62
วันที่14เม.ย62ต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 92) 14 เม.ย. 62
3 เมษายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยาง รับการประเมินการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพ ระยะที่ 2 (อ่าน 74) 03 เม.ย. 62
วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง นางสุนันท์ หลวงศรี และคุณครูสุทธีกานต์ วงศ์ (อ่าน 109) 28 มี.ค. 62
วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรมคนดีศรีห้วยยาง ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ (อ่าน 103) 22 มี.ค. 62
วันที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางจัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งส (อ่าน 119) 15 มี.ค. 62
วันที่14 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง ตำบลเหล่าไฮงาม อำ (อ่าน 112) 14 มี.ค. 62
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางขอกราบขอบพระคุณ พระสังฆรักษ์ (ปัญญา ปัญญาวชิโร) วัดทัศ (อ่าน 128) 04 ก.พ. 62
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้รับบริจาคกลองชุดเล็ก จากคุณประจักษ์ ยางธิสาร ไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชมรม (อ่าน 146) 15 ม.ค. 62
7ม.ค.62รับมอบชุดเครื่องเสียง/มิกเซอร์/ลำโพงมูลค่า20,000บาทจากน้องแทน (นายทิวานนท์ แผ่นผา)และครูอ้อม( (อ่าน 173) 11 ม.ค. 62
ในวันที่ 7 มกราคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศ (อ่าน 174) 03 ม.ค. 62