ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระ สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 8 กลุ่มสาระ สู่ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21
ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานกล่าวเปืิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ กิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดกลุ้มแบบคละชั้น ทำให้รุ่นพี่ได้ดูแลรุ่นน้อยเรียนรู้ร่วมกัน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,11:08   อ่าน 67 ครั้ง