ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การสอบปลายภาค - ปลายปี ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดย นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดสอบพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายปี สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และสอบ
ปลายภาคเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากได้ผ่านการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชามาแล้ว และเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการสอบครั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ เพื่อให้การสอบ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และป้องกันการทุจริตในการทำข้อสอบ โดยได้ดำเนินการสอบตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นมาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2566,10:36   อ่าน 46 ครั้ง