ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
9 พ.ย.62 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ณวัดป่าสุทธิธรรม (อ่าน 15) 10 พ.ย. 62
6พ.ย.62ร่วมทอดกฐินวัดพุทธนิมิตร(วัดโบสถ์ดิน) (อ่าน 12) 10 พ.ย. 62
1 พฤศจิกายน 2562 พิธีเปิด - ปิด กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 26) 04 พ.ย. 62
23 ตุลาคม 2562 ร่วมกิจกรรมถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสครบรอบ 109 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสม (อ่าน 31) 24 ต.ค. 62
20ต.ค.62คณะครูร.ร.บ้านห้วยยางร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน1,520บาทในงานกฐินสามัคคีสำนักสงฆ์ภูน้อยอ่างแก้ว (อ่าน 30) 24 ต.ค. 62
16 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวน 1,460 บาท ในงานกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ช (อ่าน 25) 24 ต.ค. 62
9 ต.ค.2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สวัสดิการกลุ่มเหล่าโพนค้อแมดนาท่ม (อ่าน 40) 10 ต.ค. 62
3 ตุลาคม 62 ประเมินตนเองด้านสายงานผู้บริหารโรงเรียน (อ่าน 30) 10 ต.ค. 62
4ก.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป.สกลนครเขต3 จำนวน 35 คน (อ่าน 73) 05 ต.ค. 62
27กันยายน2562งานเกษียณอายุราชการครูพงษ์เพชร คำสงศ์และครูจันดี อินทิจัทร์ โรงเรียนบ้านห้วยยาง (อ่าน 73) 27 ก.ย. 62
20-21 กันยายน 2562 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 78) 22 ก.ย. 62
19ก.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองไผ่ จ.อุดรธานี (อ่าน 66) 19 ก.ย. 62
18 กันยายน 2562 การแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการ TFE (อ่าน 74) 18 ก.ย. 62
8 -10 กันยายน 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสอนงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ (อ่าน 78) 10 ก.ย. 62
29สิงหาคม2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 87) 29 ส.ค. 62
23ส.ค.62ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูนำเสนองานโครงการ TFE (Teams For Education) (อ่าน 101) 23 ส.ค. 62
23ส.ค62ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาได้มาศึกษาการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก (อ่าน 89) 23 ส.ค. 62
19 สิงหาคม 2562 บริษัทเจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดห้องน้ำ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ (อ่าน 104) 19 ส.ค. 62
16 สิงหาคม 2562 ตอนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลส่องดาว จัดโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร (อ่าน 78) 16 ส.ค. 62
9 สิงหาคม 2562 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 97) 09 ส.ค. 62
6 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยยางโดย ผอ.สุนันท์ หลวงศรี MOU ระบบน้ำกับ CCF สพป.สน เขต 1 (อ่าน 93) 06 ส.ค. 62
6สิงหาคม2562 คุณหมอจากโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณออกเยี่ยมเสริมพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (อ่าน 106) 06 ส.ค. 62
6 สิงหาคม 2562 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (อ่าน 94) 06 ส.ค. 62
2 สิงหาคม 2562 การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 83) 05 ส.ค. 62
28 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวในราชกาลที่ 10 (อ่าน 110) 29 ก.ค. 62
27 กรกฎาคม 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางร่วมกันทำบุญตักบาตรที่วัดดอยธรรมเจดีย์ (อ่าน 98) 29 ก.ค. 62
23 ก.ค.26 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้ชำนาญการ การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 11 (อ่าน 102) 23 ก.ค. 62
19ก.ค.62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 ม.1เพื่อกรองข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 78) 22 ก.ค. 62
19ก.ค.62นักเรียนร.ร.บ้านห้วยยางได้รับแจกรองเท้าแตะจำนวน 60 คู่เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ภูพาน (อ่าน 113) 19 ก.ค. 62
18ก.ค.62ต้อนรับคระศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สพป.อุดรธานีเขต1 (อ่าน 90) 18 ก.ค. 62
15 -16 ก.ค. 62 ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านปะอาวและมุฑิตาจิตครูจันดี และ ครูพงษ์เพชร จ.อุบลราชธานี (อ่าน 92) 17 ก.ค. 62
12 ก.ค.62 ถวายเทียน ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านห้วยยาง ต. เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จงสกลนคร (อ่าน 86) 13 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 105) 04 ก.ค. 62
26มิย.62 เดินรงณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 (อ่าน 135) 28 มิ.ย. 62
26มิ.ย.62 ผอ.สุนันท์ หลวงศรี ร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ (อ่าน 105) 26 มิ.ย. 62
26มิ.ย.62โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโพนค้อออกตรวจสุขภาพนักเรียนเจาะเลือและให้ความรู้นักเรียน (อ่าน 90) 26 มิ.ย. 62
19มิย.62ผุ้อำนวยการโรงเรียน และลูกเสือ - เนตรนารี ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (อ่าน 119) 19 มิ.ย. 62
17 มิ.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (อ่าน 108) 17 มิ.ย. 62
17มิ.ย.62 ผอ.สุนันท์ หลวงศรี แจกชุด อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่รับมาจากวัดดอยธรรมเจดีย์ ให้กับนักเรียนทั้ (อ่าน 128) 17 มิ.ย. 62
16มิ.ย.62ตอนรับคณะศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อ่าน 112) 16 มิ.ย. 62