ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - การทดสอบระดับชาติ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ดำเนินการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิด
รวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ 1. ความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy) 2. ด้านคำนวณ (Numeracy) 3. ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความ
สามมารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป โดยมี นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นประธานสนามสอบ
โดยการจัดสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และโปร่งใส
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,21:00   อ่าน 14 ครั้ง