ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - มอบเกียรติบัตร และรางวัล การทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ และห้องเรียน
เนื่องจากโรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้ดำเนินการจัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น ในการทำความสะอาดบริเวณที่ได้
รับผิดชอบ และพื้นที่ห้องเรียนของตนเอง โดยมีการบันทึกคณะแนนความสะอาดในทุก ๆ วัน จากนั้นคณะกรรมการจะนำคะแนนมาเฉลี่ย
ประเมินคุณภาพดี ดีมาก ดีเยี่ยม ตามลำดับ เมื่อสิ้นเทอมเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนได้มีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียนในแต่ละ
ระดับชั้น โดยได้รับเกียรติจาก นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร และรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจ และส่งเสริม
จิตสำนึกการรักความสะอาดให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,20:58   อ่าน 12 ครั้ง