ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี
โรงเรียนบ้านห้วยยาง นำโดย นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ - เนตรนารี
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก จ.ส.ท. พรทรัพย์ ขันเพียแก้ว
ปลัด อบต.เหล่าโพนค้อ และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ลูกเสือ - เนตรนารีโรงเรียนบ้านห้วยยาง
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฝึกความเป็นระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีมแบบระบบหมู่ ความอดทน ความเป็นผู้นำที่ดี การวางแผน
และการเป็นผู้ตามที่ดี โดยจัดให้มี 6 ฐานการเรียนรู้และ เริ่มต้นเดินทางจากโรงเรียนบ้านห้วยยาง สิ้นสุดที่ศาลาทรงงาน อ่างเก็บน้ำ
ห้วยโท - ห้วยยาง ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,16:12   อ่าน 29 ครั้ง