ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสุนันท์ หลวงศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอักษร ยางธิสาร
ครู คศ.3

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอุดมศักดิ์ มีภูคำ
ครู คศ.3