ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ความเคารพ / รับผิดชอบ
การทำความเคารพ และรับผิดชอบในหน้าที่