ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผักหวานป่า / ไผ่เลี้ยง
การปลูกผักหวานป่า ในท่อซีเมนต์ และการปลูกไผ่เลี้ยง