ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2559

ข้อมูล  เดือน พฤษภาคม  2559

ชั้น

จำนวน

รวม

รวมช่วงชั้น

หมายเหตุ

(ครูที่ปรึกษา)

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่  1

11


13


24

44

 ครูมาลัยพร

อนุบาลปีที่  2

9

11

20

 ครูอรัญญา
 

20

24

44

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

13

8

21

150

 ครูทิพา

ประถมศึกษาปีที่ 2

14

10

24

 ครูวิษณุ

ประถมศึกษาปีที่ 3

23

14

37

 ครูมณีวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ 4

16

11

27

 ครูพงษ์เพชร

ประถมศึกษาปีที่ 5

8

5

13

 ครูกงจักร

ประถมศึกษาปีที่ 6

13

15

28

 ครูพันมณี
 

87

63

150

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

8

9

17

48  

 ครูศิริวรรณ
 ครูอักษร

มัธยมศึกษาปีที่ 2

9

8

17

 ครูจันดี
 ครูสุทธีกานต์

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

7

14

 ครูอุดมศักดิ์
 ครูทัศรานันท์
 

24

24

48

 

รวมทั้งสิ้น

242

 
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
 
ระดับชั้น
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
(ครูประจำชัน)
ห้อง
ชาย
หญิง
อนุบาล 2(4ปี)
1
11
8
19
ครูมาลัยพร
อนุบาล 3(5ปี)
1
11
6
17
ครูอรัญญา
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
16
16
32
ครูทิพา
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
10
13
23
ครูวิษณุ
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
9
13
22
ครูมณีวรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
10
7
17
ครูฉัตรสุดา,ครูสุรชัย
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
14
10
24
ครูพงษ์เพชร,ครูวันชัย
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
21
12
33
ครูกงจักร,ครูจันดี
ครูจินตนา,ครูแก้วมะณี
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
14
8
22
ครูสุทธีกานต์,ครูอักษร
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
7
0
7
ครูศิริวรรณ,ครูปาริชาต
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
12
11
23
ครูอุดมศักดิ์,ครูทัศรานันท์
รวมทั้งหมด
 
135
104
239