ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2563

ข้อมูล  เดือน พฤษภาคม  2563

ชั้น

จำนวน

รวม

รวมช่วงชั้น

หมายเหตุ

(ครูที่ปรึกษา)

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่  2

6

9

15

34

 ครูมาลัยพร

อนุบาลปีที่  3

10

9

19

 ครูอรัญญา
 

16

18

34

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

11

6

17

126

 ครูจินตนา
 ครูทิพา

ประถมศึกษาปีที่ 2

16

13

29

 ครูวิษณุ

ประถมศึกษาปีที่ 3

10

12

22

 ครูมณีวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ 4

9

12

21

 ครูฉัตรสุดา

ประถมศึกษาปีที่ 5

10

7

17

 ครูธนพล

ประถมศึกษาปีที่ 6

13

8

21

 ครูกงจักร
ครูศิริรัตน์
 

69

57

126

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

16

11

27

54 

 ครูสุทธีกานต์
 ครูอักษร

มัธยมศึกษาปีที่ 2

9

11

20

 ครูปาริชาต
 ครูกุลจิรา

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

0

14

 ครูอุดมศักดิ์
 ครูทัศรานันท์
 

35

19

54

 

รวมทั้งสิ้น

216

 

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
 
ระดับชั้น
จำนวน
รวม
หมายเหตุ
(ครูประจำชัน)
ห้อง
ชาย
หญิง
อนุบาล 2(4ปี)
1
11
8
19
ครูมาลัยพร
อนุบาล 3(5ปี)
1
11
6
17
ครูอรัญญา
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
16
16
32
ครูทิพา
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
10
13
23
ครูวิษณุ
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
9
13
22
ครูมณีวรรณ
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
10
7
17
ครูฉัตรสุดา,ครูสุรชัย
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
14
10
24
ครูพงษ์เพชร,ครูวันชัย
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
21
12
33
ครูกงจักร,ครูจันดี
ครูจินตนา,ครูแก้วมะณี
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
14
8
22
ครูสุทธีกานต์,ครูอักษร
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
7
0
7
ครูศิริวรรณ,ครูปาริชาต
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
12
11
23
ครูอุดมศักดิ์,ครูทัศรานันท์
รวมทั้งหมด
 
135
104
239