หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านห้วยยาง

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สัดส่วนการเรียน( ชั่วโมง / ปี )

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ช่วงชั้นที่ 1

( . 1 – 3 )

ช่วงชั้นที่ 2

( . 4 – 6 )

ช่วงชั้นที่ 3

( . 1 – 3 )

1.  ภาษาไทย

240

240

240

160

160

160

160

160

160

2.  คณิตศาสตร์

240

240

240

160

160

160

160

160

160

3.  วิทยาศาสตร์

80

80

80

120

120

120

120

120

120

4.  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

80

80

80

80

80

80

160

160

160

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา

40

40

40

80

80

80

120

120

120

6.  ศิลปะ

40

40

40

80

80

80

80

80

80

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

80

80

80

120

120

120

8.  ภาษาต่างประเทศ

80

80

80

120

120

120

160

160

160

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

120

120

120

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม

-

-

-

-

-

-

หลักสูตรที่เปิดสอน