พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

 

1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง อบรม ให้นักเรียนเป็นคนดี ยึดมั่นและดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายและใจที่ดี

3. พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

4. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน                  ในการจัดการและพัฒนาการศึกษา เพื่อชีวิตที่ดีของชุมชน

พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรกาหนดและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาสากล รวมทั้ง
การใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างดีเยี่ยม และสร้างสรรค์
๓. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และด้านศิลปะ
๕. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๖. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๗. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาโดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะงานด้านอาชีพ/วิชาชีพเฉพาะด้านให้กับผู้เรียน
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป้าประสงค์
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรกาหนดและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
๒. นักเรียนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ มีความสามารถทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาสากล และสามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างดีเยี่ยม และสร้างสรรค์
๓. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๔. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๕. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปมีสุขภาพดี มีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา และด้านศิลปะ
๖. โรงเรียนสร้างโอกาสและพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยจัดหลักสูตรเพิ่มเติมงานอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพที่ดีสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีรายได้ระหว่างเรียน
๗. โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดเรียนรู้
๘. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้