วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
          “โรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชน พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานบนพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวไกลเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของชุมชน พัฒนานักเรียนทุกคนให้มีทักษะงานอาชีพ โดยสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม ”