สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
หยดน้ำ         หมายถึง   ความบริสุทธิ์
หนังสือ         หมายถึง   ความรู้  ๓  ด้าน คือ พุทธพิสัย   ทักษะพิสัยและจิตตะพิสัย
ดอกบัว         หมายถึง   บุคคล  ๔  ประเภท
ดวงอาทิตย์    หมายถึง   แสงสว่างแห่งดวงปัญญา
น้ำ               หมายถึง   ความสงบสุขร่มเย็น