ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนบ้านห้วยยาง  เดิมชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาง “วัดโพธิ์ชัย” เดิมนักเรียนไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนประชาบาลตำบลเหล่าโพนค้อราษฎร์เหล่าบำรุง (บ้านหนองเหียน) แยกมาเรียนที่วัด เรียกชื่อโรงเรียนว่า   โรงเรียนประชาบาลตำบลเหล่าโพนค้อ 2  “วัดโพธิ์ชัยบ้านห้วยยาง” เป็นโรงเรียนลำดับที่ 2 ในตำบลนี้ ย้ายมาตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2475  นายอำเภอธาตุเชิงชุมเป็นผู้จัดตั้ง  และดำรงอยู่ด้วยเงินการศึกษา (เงินช่วยการประถมศึกษา) จัดการสอนตามหลักสูตรการประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เครื่องใช้และสิ่งของต่าง ๆ ได้มาจากโรงเรียนเดิมบ้าง ทางนายอำเภอส่งมาให้บ้าง เมื่อเริ่มแรกทางราชการได้ส่งครูมาทำการสอน 2 คน คือ นายแดง  กิ่งโก้ เป็นครูใหญ่ นายวงศ์  ราชกรม เป็นครูประจำชั้น   ปี พ.ศ. 2532  นางสาววารุณี  งอยผาลา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยยาง วันที่  27 ธันวาคม 2550  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1  มีมติอนุมัติการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่  777/2550  ลงวันที่ 13  ธันวาคม 2550 ให้นางสาววารุณี งอยผาลา ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ  อำเภอเต่างอย  และมีคำสั่งให้  นางสุนันท์  หลวงศรี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง  จนถึงปัจจุบัน