ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา  2559

ข้อมูล  เดือน พฤษภาคม  2559

ชั้น

จำนวน

รวม

รวมช่วงชั้น

หมายเหตุ

(ครูที่ปรึกษา)

ชาย

หญิง

อนุบาลปีที่  1

11


13


24

44

 ครูมาลัยพร

อนุบาลปีที่  2

9

11

20

 ครูอรัญญา
 

20

24

44

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

13

8

21

150

 ครูทิพา

ประถมศึกษาปีที่ 2

14

10

24

 ครูวิษณุ

ประถมศึกษาปีที่ 3

23

14

37

 ครูมณีวรรณ

ประถมศึกษาปีที่ 4

16

11

27

 ครูพงษ์เพชร

ประถมศึกษาปีที่ 5

8

5

13

 ครูกงจักร

ประถมศึกษาปีที่ 6

13

15

28

 ครูพันมณี
 

87

63

150

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

8

9

17

48  

 ครูศิริวรรณ
 ครูอักษร

มัธยมศึกษาปีที่ 2

9

8

17

 ครูจันดี
 ครูสุทธีกานต์

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

7

14

 ครูอุดมศักดิ์
 ครูทัศรานันท์
 

24

24

48

 

รวมทั้งสิ้น

242