ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

 

1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝัง อบรม ให้นักเรียนเป็นคนดี ยึดมั่นและดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกายและใจที่ดี

3. พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

4. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

6. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาคเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน                  ในการจัดการและพัฒนาการศึกษา เพื่อชีวิตที่ดีของชุมชน