ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
          “ภายในปี 2560 โรงเรียนบ้านห้วยยาง จะเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่เทคโนโลยี โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมประสาน บริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ”