ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 มิ.ย. 65 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
30 มี.ค. 65 ถึง 23 มี.ค. 65 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คนดีศรีห้วยยาง ปีการศึกษา 2564
21 ม.ค. 65 ถึง 20 ม.ค. 65 ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบโอเน็ตป.6 และม.3
30 พ.ย. 64 ส่งรายงานการควบคุมภายใน ปี 2564
26 พ.ย. 64 ประชุม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
25 พ.ย. 64 ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ ส.อต.หมู่บ้าน
19 พ.ย. 64 กิจกรรมวันลอยกระทง
21 ก.ย. 64 อบรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ตามนโยบาย"เด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคน"
20 ก.ย. 64 ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
24 มี.ค. 64 สอบ Nt ป.3 ประจำปีการศึกษา 2563
13 มี.ค. 64 สอบ โอเน็ต ป. 6 ประจำปีการศึกษา 2563
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 สอบ โอเน็ต ม. 3 ประจำปีการศึกษา 2563
09 มี.ค. 64 สอบ RT ป.1
02 มี.ค. 64 นายสุระชัย ยางธิสาร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะคิด การเอาชีวิตรอด จากภัยบนท้องถนน
25 ก.พ. 64 เปลี่ยนแปลงมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนา (EDF) ออกตรวจเยี่ยมการพัฒนาทักษะอาชีพ การตลอดออนไลน์
19 ก.พ. 64 การบันทึกข้อมูล To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One
16 ก.พ. 64 ถึง 17 ก.พ. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพ เรื่อง การตลาดออนไลน์ โครงการ Bank on Bright Future ปี 2
02 พ.ย. 63 ถึง 03 พ.ย. 63 ครูธนพล สำเภา อบรมครูโครงการพัฒนาท้องถิ่น
22 ต.ค. 63 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลพังโคน
29 ก.ย. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21
26 ก.ย. 63 งานแสดงมุฑิตาจิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1
25 ก.ย. 63 งานแสดงมุฑิตาจิตของโรงเรียนบ้านห้วยยาง
23 ก.ย. 63 งานแสดงมุฑิตาจิตอำเภอโคกศรสุพรรณ
18 ก.ย. 63 ถึง 20 ก.ย. 63 อบรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
13 ก.ย. 63 ถึง 15 ก.ย. 63 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
13 ก.ย. 63 อบรมครูแกนนำโรงเรียน ป.ป.ช. น้อย
12 ก.ย. 63 เข้ารับการอบรมกระบวนการ PLC
12 ก.ย. 63 อบรมโรงเรียนปลอดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดว้อม
04 ก.ย. 63 เข้าร่วมจัดนิทรรศการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน TEPE
03 ก.ย. 63 เข้าร่วมการอบรมโรงพักในสถานศึกษา ณ ม.ราชภัฏสกลนคร
01 ก.ย. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน(ครูอุดมศักดิ์ มีภูคำ)เข้ารวมประชุม
31 ส.ค. 63 ถึง 01 ก.ย. 63 อบรมพัฒนาครู ผู้ช่วย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
28 ส.ค. 63 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อศึกษาดูงานการจัดการขยะอินทรีย์(การเลี้ยงไส้เดือนดิน)
26 ส.ค. 63 ประชุมชี้แจง และประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
26 ส.ค. 63 ถึง 28 ส.ค. 63 อบรมยาเสพติดในสถานศึกษา และ คัดกรองเด็กพิการเรียนร่วม (ครูทัศรานันท์ ศรีนา)
21 ส.ค. 63 การนำเสนองาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"ผ่านระบบโปรแกรมZoom คุรุสภา
20 ส.ค. 63 อบรมครูการเงิน
14 ส.ค. 63 ประชุมชี้แจงโรงเรียนสุจริต
07 ส.ค. 63 ถึง 08 ส.ค. 63 ึโครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
22 ก.ค. 63 นิเทศติตามการประเมินโรงเรียนคุณธรรม
01 ก.ค. 63 ถึง 10 ก.ค. 63 นิเทศติดตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 (COVID 2019)
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
26 มิ.ย. 63 รับสมัครแม่ครัว ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
07 พ.ค. 63 อบรมทางไกล
18 มี.ค. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมเป็นผู้บริหารโรงเรียน
17 มี.ค. 63 กิจกรรมวันอำลาสถาบัน "คนดีศรีห้วยยาง"
18 ก.พ. 63 ถึง 19 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่นักเรียน ม.3
14 ก.พ. 63 เปิดบ้าน การเรียนรู้สู่โลกเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
14 ก.พ. 63 สอบการอ่านป.1(RT)
01 ก.พ. 63 สอบทดสอบระดับชาติ O - Net ปีการศึกาษา 62 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 ทดสอบระดับชาติ O - Net ประจำปีการศึกษา 62 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16 ม.ค. 63 วันครู
26 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้น ป.6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
11 ธ.ค. 62 ถึง 14 ธ.ค. 62 คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
11 ธ.ค. 62 ถึง 13 ธ.ค. 62 โรงเรียนบ้านห้วยยางนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถหรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ
02 ธ.ค. 62 สอบ RT ป.1และวินิจฉัย ป.6และม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
26 พ.ย. 62 ถึง 28 พ.ย. 62 กีฬาศูนย์เครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
25 พ.ย. 62 พีธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชินีฯ
22 พ.ย. 62 สอบการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
21 พ.ย. 62 ตอนรับคณะกรรมการประเมินคุรุสภา (ครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ)
20 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 กิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับศูนย์เครือข่ายฯ
29 ต.ค. 62 ถึง 01 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
27 ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมกับแจ้งเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2562
28 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
27 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการคุณครูจันดี อินทิจันทร์ และคุณครูพงษ์เพชร คำสงศ์ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยยาง
25 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของอำเภอโคกศรีสุพรรณ
20 ก.ย. 62 ถึง 21 ก.ย. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
19 ก.ย. 62 คณะศึกษาดูงานจากอุดรธานี
18 ก.ย. 62 18 กันยายน 2562 การแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการ TFE
08 ก.ย. 62 ถึง 10 ก.ย. 62 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้(โครงการสุจริต)
29 ส.ค. 62 รับคณะศึกษาดูงานจากกาฬสินธ์ุ เขต 3
20 ส.ค. 62 ารประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
19 ส.ค. 62 อบรมโครงการผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
12 ส.ค. 62 ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ
10 ส.ค. 62 ถึง 11 ส.ค. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลวิชาวิทยาการคำนวณ
06 ส.ค. 62 อำเภอโคกศรีสุพรรณและโรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณออกตรวจเยี่ยมพัฒนาการนักเรียน
06 ส.ค. 62 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
01 ส.ค. 62 ถึง 03 ส.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบทดสองวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
30 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประถมศึกษาอำเภอโคกศรีสุพรรณ
26 ก.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการ English of all
15 ก.ค. 62 อบรมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
12 ก.ค. 62 อบรมโครงการอาหารกลางวัน School leun
05 มิ.ย. 62 ถึง 06 มิ.ย. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา
31 พ.ค. 62 แข่งขันทักษะภาษาไทย
ณ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
30 พ.ค. 62 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการศึกษาคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ
24 พ.ค. 62 ถึง 26 พ.ค. 62 อบรมSTEMออนไล์
24 พ.ค. 62 ถึง 26 พ.ค. 62 อบรมวิทยาการคำนวณ
18 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่ 1-9 ปีการศึกษา 2562
สพป.สน.เขต1
17 พ.ค. 62 โรงเรียนบ้านห้วยยางร่วมกิจกรรมวันต้มไม้ แห่งชาติ 2562
16 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมคุภาพประจำตำบลออกพ่นยุงเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE
13 พ.ค. 62 ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบนโบายการปฏิบัติงาน
27 มี.ค. 62 ถึง 29 มี.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุนันท์ หลวงศรี และคุณครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ จะเดินทางเข้าแข่งขังเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
22 มี.ค. 62 ครูสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ เข้าร่วมการอบรม SAR การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2562
22 มี.ค. 62 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ(คนดีศรีห้วยยาง)
21 มี.ค. 62 ครูอุดมศักดิ์ มีภูคำ เข้าร่วมการอบรม เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณโรงเรียนเชิงชุมราษฏร์นุกูล
19 มี.ค. 62 ครูพงษ์เพชร คำสงค์ และครูจันดี อินทิจัทร์ เข้ารับการอบรม การรักชาติ พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15 มี.ค. 62 กิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาธิปไตย
นักเรียนเดินเข้าไปบริเวณหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ 6 และหมู่ 9
15 มี.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
07 มี.ค. 62 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางไปทัศณศึกษา ณ จังหวัดนครพนม
06 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะทำการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์National Test : NT) สถานที่สอบ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหีบ
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 การอบรมโครงการค่ายเยาวชนเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต ประจำปี 2562
21 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านโพนทองนำนักเรียนมาฝึกซ้อมกีฬา ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยยาง
21 ก.พ. 62 ถึง 23 ก.พ. 62 อบรมโครงการอบรมลูกเสือคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร(โรงเรียนบ้านนาอ้อย) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
21 ก.พ. 62 ถึง 23 ก.พ. 62 การอบรมโครงการอบรมลูกเสือคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
18 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบการอ่าน
15 ก.พ. 62 กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
05 ก.พ. 62 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพระญาณเวที
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - Net ปีการศึกษา 2561
25 ม.ค. 62 ถึง 27 ม.ค. 62 นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.เข้าร่วมกิจกรรม "สุขสันต์วันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ." ณ โรงแรมคอนวีเนียนปาร์ค สุขุมวิท20/1 กรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 62 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ คุมสอบการทดสอบระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
23 ม.ค. 62 การฝึกอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา 13.00 -16.00 น.
22 ม.ค. 62 ออกหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรม ตรวจช่องปากนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
22 ม.ค. 62 ถึง 26 ม.ค. 62 โรงเรียนบ้านห้วยยางนำนักเรียนชั้นป.6และม.3 เข้ารับการติว O-Net ณ มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
16 ม.ค. 62 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562
ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
07 ม.ค. 62 กิจกรรมวันปีใหม่จับสลากของขวัญ ปี2562
12 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 อบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ และพิธีมอบราวัลโรงเรียนปลอดขยะ
นางสุนันท์  หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อม 1)นายอุดมศักดิ์  มีภูคำ 2)นางจินตนา  พลอาษา 3) นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ และ 4) นางสาวแก้วมะณี  ยางธิสาร เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ และพิธีมอบราวัลโรงเรียนปลอดขยะ
โรงแรมทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 โรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นสนามสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
09 ม.ค. 61 สอบวินิจฉัย ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
28 ธ.ค. 60 สอบ Pre O-net ของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3
19 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ พร้อมคณะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิท
08 ธ.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.1 - 3 จำนวน 58 คน เข้าร่วมพิธีเปิดสื่อมวลชนสัญจรโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อ่างเก็บนำ้ห้วยโท-ห้วยยาง
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนบ้านนามนประชาสมัคคี
06 ธ.ค. 60 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชุมผู้บริหาร ของ สพป.สกลนคร เขต 1
04 ธ.ค. 60 ถึง 05 ธ.ค. 60 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค) สำหรับ ศรร.ปี 54 - 59 และ สปล.ปี 57 - 59 ณ โรงแรมอิมพลีเลียน จังหวัดสกลนคร
17 ส.ค. 59 นายธนกร ธนะคำดี และนายประชุม เรียมแสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เกษียณอายุราชการ) ณ. ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3
ณ. ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
30 ก.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 59 คณะครู ร.ร.บ้านห้วยยางเข้าร่วมการพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จ.นครพนม
ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จ.นครพนม สพป.สกลนคร เขต 1
16 ก.ค. 59 ถึง 17 ก.ค. 59 นางอรัญญา คำภูษา และนางจินตนา พลอาษาอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1-5 ณ ห้องประชุมไอซีที สพป.สกลนคร เขต 1
ณ ห้องประชุมไอซีที สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
15 ก.ค. 59 ถึง 16 ก.ค. 59 นายธนกร ธนะคำดี และนายประชุม เรียมแสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เกษียณอายุราชการ) ณ. ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3
ณ. ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
08 ก.ค. 59 ถึง 09 ก.ค. 59 นักเรียน ร.ร.บ้านห้วยยาง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร
06 ก.ค. 59 รับการประเมินโรงเรียนสุจริต
05 ก.ค. 59 รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล(แบบยั่งยืน)
01 ก.ค. 59 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยยาง เดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยยาง
30 มิ.ย. 59 นางจินตนา พลอาษา อบรมสัมมนาครูปฐมวัย"การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ณ โรงแรมอิมพีเรียล
30 มิ.ย. 59 นางสุนันท์ หลวงศรี เข้าร่วมประชุมเผยแพร่การออกเสียงประชามติ
29 มิ.ย. 59 ผอ.เข้าร่วมโครงการสัมมนาและสร้างความร่วมมือทิศทางการพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
29 มิ.ย. 59 ประเมิน Best Practice สื่อนวัตกรรมนักเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม
ห้องเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต 1
25 มิ.ย. 59 นางจินตนา พลอาษา เข้ารับการอบรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในปฐมวัย ณ โรงแรมอิมพีเรียล
25 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ อบรมเชิงปฎิบัติการครูแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร
24 มิ.ย. 59 อบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๋เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายพงษ์เพชร  คำสงค์  เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๋เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
18 มิ.ย. 59 อบรมครูแกนนำลูกเสือ
นายอุดมศักดิ์  มีภูคำ อบรมครูแกนนำลูกเสือ
16 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยยาง ศึกษาดูงานโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคูเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
16 มิ.ย. 59 โรงเรียนบ้านบะหว้า อำเภออากาศอำนวย ศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยยาง
10 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมโครงการบ่อชีวภาพ ของ อบต.เหล่าโพนค้อ
นายเกียรติศักดิ์  ขันทีท้าว วิทยากร ในการอบรมโครงการบ่อชีวภาพ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จำนวน  48  คน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ
10 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59 รับมอบโล่ห์รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศ(BP)
นางสุนันท์  หลวงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศ(BP) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
08 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 เข้าค่ายกิจกรรมฉลาดรู้เรื่องเพศ CCF
นายธนกร ธนะคำดี นำนักเรียนชั้น ม. 2  จำนวน 11 คน เข้าค่ายฉลาดรู้เรื่องเพศ 
โครงการพัฒนาเด็ก ซ๊.ซี.เอฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
03 ส.ค. 56 ถึง 04 ส.ค. 56 ครูรัตน์ พลราชม อบรมปฏิบัติธรรม ของ สพฐ. ที่วัดอาจาโรรังสี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
07 ก.ค. 56 ถึง 09 ก.ค. 56 ครูวิษณุ เจริญชัย อบรมครูผู้สอน แท็บเล็ต ป.2
ครูวิษณุ  เจริญชัย อบรมครูผู้สอน แท็บเล็ต ป.2 ที่โรงแรมสกลแกนด์
03 ก.ค. 56 ถึง 07 ก.ค. 56 นางสุนันท์ หลวงศรี อบรมหลักสูตร ชช. ที่โรงแรมสกลแกนด์ จ.สกลนคร
02 ก.ค. 56 โรงเรียนใน สปพ.สกลนคร เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน ศก. ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง
01 ก.ค. 56 รับการประเมินโรงเรียน ดีศรีตำบล
นางสุนันท์ หลวงศรี
26 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 ครูวิษณุ เจริญชัย อบรมปฏิบัติธรรม ของคุรุสภา ที่วัดอาจาโรรังสี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
25 มิ.ย. 56 ถึง 27 มิ.ย. 56 ครูจันดี อินทิจันทร์ อบรมครูผู้สอนเอดส์เพศศึกษา
อบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเอดส์เพศศึกษา
ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
15 มิ.ย. 56 ครูจันดี อินทิจันทร์ อบรมมวยโบราณ
อบรมการสอนมอวยโบราณ
อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
15 มิ.ย. 56 ถึง 19 มิ.ย. 56 ครูอุดมศักดิ์ มีภูคำ อบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการข้อมูลสานสนเมศทางการศึกษา

ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 นายศักดิ์สิทธิ์ ไตรโยธี
13 มิ.ย. 56 ถึง 14 มิ.ย. 56 ครูอรัญญา คำภูาษ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดนาค จ.อยุธยา

ประชุมกิจกรรมศึกษาดูงานศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดนาค จ.อยุธยาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556

จ.อยุธยา สพป.สกลนคร เขต 1
12 มิ.ย. 56 จัดนิทรรศการแสดงกลยุท์ ที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
จัดนิทรรศการแสดงกลยุท์ ที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2556 โดย คุณยุพา  จันทร์มิตรี  คุณสมพร  ลำเจียก  คุณณัฐนาถ  ชมภูสวัสดิ์
ครูที่ไป ครูพันมณี  ครูกงจักร  ครูอุดมศักดิ์  ครูศิริวรรณ  ครูสุทธีกานต์  ครูแก้วมะณี  ครูสุระชัย  ครูโกวิทย์
สพป.สกลนคร เขต 1 ชุดสุทสุภาพ สพป.สกลนคร เขต 1
06 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 ครูอรัญญา อบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1
06 มิ.ย. 56 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1
05 มิ.ย. 56 นางสุนันท์ หลวงศรี ประชุมโรงเรียนดีศรีตำบล
อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1
03 มิ.ย. 56 ถึง 04 มิ.ย. 56 นางสุนันท์ หลวงศรี อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมาย สำหรับสถานศึกษา
โรงแรมอิมพีเรียล สพป.สกลนคร เขต 1
01 มิ.ย. 56 ถึง 02 มิ.ย. 56 นายพนมพร พลราชม อบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อแก้โจทย์ปัญหา

อบรมโครงการพัฒนทักษะเพื่อแก้โจทย์ปัญหาา

โรงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร สพป.สกลนครเขต 1
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย อ.โพนนาแก้ว ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบ 3Rs
กิจกรรมวันปีใหม่จับสลากของขวัญ ปี2562
ศึกษาดูงานการจัดการขยะ
นายสายชล  เหล่าภักดี จากสำนักพลังงานและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นำคณะครูและนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบ 3Rs