ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ม.ค. 62 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการ คุมสอบการทดสอบระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
22 ม.ค. 62 ออกหน่วยเคลื่อนที่ทันตกรรม ตรวจช่องปากนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ
22 ม.ค. 62 ถึง 26 ม.ค. 62 โรงเรียนบ้านห้วยยางนำนักเรียนชั้นป.6และม.3 เข้ารับการติว O-Net ณ มหาวิทยาลัยราชภฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
16 ม.ค. 62 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562
ณ โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
07 ม.ค. 62 กิจกรรมวันปีใหม่จับสลากของขวัญ ปี2562
12 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 อบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ และพิธีมอบราวัลโรงเรียนปลอดขยะ
นางสุนันท์  หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อม 1)นายอุดมศักดิ์  มีภูคำ 2)นางจินตนา  พลอาษา 3) นางสุทธีกานต์  วงศ์วรรณ และ 4) นางสาวแก้วมะณี  ยางธิสาร เข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ และพิธีมอบราวัลโรงเรียนปลอดขยะ
โรงแรมทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 โรงเรียนบ้านห้วยยาง เป็นสนามสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
09 ม.ค. 61 สอบวินิจฉัย ครั้งที่ 2 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
28 ธ.ค. 60 สอบ Pre O-net ของนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3
19 ธ.ค. 60 ถึง 20 ธ.ค. 60 นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ พร้อมคณะ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิท
08 ธ.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.1 - 3 จำนวน 58 คน เข้าร่วมพิธีเปิดสื่อมวลชนสัญจรโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อ่างเก็บนำ้ห้วยโท-ห้วยยาง
07 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนบ้านนามนประชาสมัคคี
06 ธ.ค. 60 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง ประชุมผู้บริหาร ของ สพป.สกลนคร เขต 1
04 ธ.ค. 60 ถึง 05 ธ.ค. 60 นางสุนันท์ หลวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับการประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทยอุปนิสัยพอเพียง" (4 ภูมิภาค) สำหรับ ศรร.ปี 54 - 59 และ สปล.ปี 57 - 59 ณ โรงแรมอิมพลีเลียน จังหวัดสกลนคร
17 ส.ค. 59 นายธนกร ธนะคำดี และนายประชุม เรียมแสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เกษียณอายุราชการ) ณ. ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3
ณ. ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
30 ก.ค. 59 ถึง 31 ก.ค. 59 คณะครู ร.ร.บ้านห้วยยางเข้าร่วมการพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จ.นครพนม
ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จ.นครพนม สพป.สกลนคร เขต 1
16 ก.ค. 59 ถึง 17 ก.ค. 59 นางอรัญญา คำภูษา และนางจินตนา พลอาษาอบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 1-5 ณ ห้องประชุมไอซีที สพป.สกลนคร เขต 1
ณ ห้องประชุมไอซีที สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
15 ก.ค. 59 ถึง 16 ก.ค. 59 นายธนกร ธนะคำดี และนายประชุม เรียมแสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจำ (เกษียณอายุราชการ) ณ. ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3
ณ. ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
08 ก.ค. 59 ถึง 09 ก.ค. 59 นักเรียน ร.ร.บ้านห้วยยาง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสกลนคร
06 ก.ค. 59 รับการประเมินโรงเรียนสุจริต
05 ก.ค. 59 รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล(แบบยั่งยืน)
01 ก.ค. 59 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยยาง เดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนบ้านห้วยยาง
30 มิ.ย. 59 นางจินตนา พลอาษา อบรมสัมมนาครูปฐมวัย"การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ณ โรงแรมอิมพีเรียล
30 มิ.ย. 59 นางสุนันท์ หลวงศรี เข้าร่วมประชุมเผยแพร่การออกเสียงประชามติ
29 มิ.ย. 59 ผอ.เข้าร่วมโครงการสัมมนาและสร้างความร่วมมือทิศทางการพัฒนาการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม
29 มิ.ย. 59 ประเมิน Best Practice สื่อนวัตกรรมนักเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม
ห้องเรียนเรียนร่วม/เรียนรวม โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต 1
25 มิ.ย. 59 นางจินตนา พลอาษา เข้ารับการอบรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติดในปฐมวัย ณ โรงแรมอิมพีเรียล
25 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ อบรมเชิงปฎิบัติการครูแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร
24 มิ.ย. 59 อบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๋เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นายพงษ์เพชร  คำสงค์  เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๋เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
18 มิ.ย. 59 อบรมครูแกนนำลูกเสือ
นายอุดมศักดิ์  มีภูคำ อบรมครูแกนนำลูกเสือ
16 มิ.ย. 59 ถึง 17 มิ.ย. 59 ศึกษาดูงานโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
ผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมคณะครู บุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยยาง ศึกษาดูงานโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคูเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
16 มิ.ย. 59 โรงเรียนบ้านบะหว้า อำเภออากาศอำนวย ศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านห้วยยาง
10 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมโครงการบ่อชีวภาพ ของ อบต.เหล่าโพนค้อ
นายเกียรติศักดิ์  ขันทีท้าว วิทยากร ในการอบรมโครงการบ่อชีวภาพ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จำนวน  48  คน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ
10 มิ.ย. 59 ถึง 12 มิ.ย. 59 รับมอบโล่ห์รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศ(BP)
นางสุนันท์  หลวงศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานปฏิบัติงานเป็นเลิศ(BP) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
08 มิ.ย. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 เข้าค่ายกิจกรรมฉลาดรู้เรื่องเพศ CCF
นายธนกร ธนะคำดี นำนักเรียนชั้น ม. 2  จำนวน 11 คน เข้าค่ายฉลาดรู้เรื่องเพศ 
โครงการพัฒนาเด็ก ซ๊.ซี.เอฟ ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
03 ส.ค. 56 ถึง 04 ส.ค. 56 ครูรัตน์ พลราชม อบรมปฏิบัติธรรม ของ สพฐ. ที่วัดอาจาโรรังสี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
07 ก.ค. 56 ถึง 09 ก.ค. 56 ครูวิษณุ เจริญชัย อบรมครูผู้สอน แท็บเล็ต ป.2
ครูวิษณุ  เจริญชัย อบรมครูผู้สอน แท็บเล็ต ป.2 ที่โรงแรมสกลแกนด์
03 ก.ค. 56 ถึง 07 ก.ค. 56 นางสุนันท์ หลวงศรี อบรมหลักสูตร ชช. ที่โรงแรมสกลแกนด์ จ.สกลนคร
02 ก.ค. 56 โรงเรียนใน สปพ.สกลนคร เขต 1 จำนวน 40 โรงเรียน ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อน ศก. ที่โรงเรียนบ้านห้วยยาง
01 ก.ค. 56 รับการประเมินโรงเรียน ดีศรีตำบล
นางสุนันท์ หลวงศรี
26 มิ.ย. 56 ถึง 30 มิ.ย. 56 ครูวิษณุ เจริญชัย อบรมปฏิบัติธรรม ของคุรุสภา ที่วัดอาจาโรรังสี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
25 มิ.ย. 56 ถึง 27 มิ.ย. 56 ครูจันดี อินทิจันทร์ อบรมครูผู้สอนเอดส์เพศศึกษา
อบรมกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเอดส์เพศศึกษา
ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
15 มิ.ย. 56 ครูจันดี อินทิจันทร์ อบรมมวยโบราณ
อบรมการสอนมอวยโบราณ
อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 สพป.สกลนคร เขต 1
15 มิ.ย. 56 ถึง 19 มิ.ย. 56 ครูอุดมศักดิ์ มีภูคำ อบรมการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการข้อมูลสานสนเมศทางการศึกษา

ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 นายศักดิ์สิทธิ์ ไตรโยธี
13 มิ.ย. 56 ถึง 14 มิ.ย. 56 ครูอรัญญา คำภูาษ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดนาค จ.อยุธยา

ประชุมกิจกรรมศึกษาดูงานศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวัดนาค จ.อยุธยาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2556

จ.อยุธยา สพป.สกลนคร เขต 1
12 มิ.ย. 56 จัดนิทรรศการแสดงกลยุท์ ที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
จัดนิทรรศการแสดงกลยุท์ ที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2556 โดย คุณยุพา  จันทร์มิตรี  คุณสมพร  ลำเจียก  คุณณัฐนาถ  ชมภูสวัสดิ์
ครูที่ไป ครูพันมณี  ครูกงจักร  ครูอุดมศักดิ์  ครูศิริวรรณ  ครูสุทธีกานต์  ครูแก้วมะณี  ครูสุระชัย  ครูโกวิทย์
สพป.สกลนคร เขต 1 ชุดสุทสุภาพ สพป.สกลนคร เขต 1
06 มิ.ย. 56 ถึง 07 มิ.ย. 56 ครูอรัญญา อบรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1
06 มิ.ย. 56 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
อาคาร 1 ชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1
05 มิ.ย. 56 นางสุนันท์ หลวงศรี ประชุมโรงเรียนดีศรีตำบล
อาคารนิเทศ สพป.สกลนคร เขต 1
03 มิ.ย. 56 ถึง 04 มิ.ย. 56 นางสุนันท์ หลวงศรี อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกฏหมาย สำหรับสถานศึกษา
โรงแรมอิมพีเรียล สพป.สกลนคร เขต 1
01 มิ.ย. 56 ถึง 02 มิ.ย. 56 นายพนมพร พลราชม อบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อแก้โจทย์ปัญหา

อบรมโครงการพัฒนทักษะเพื่อแก้โจทย์ปัญหาา

โรงแรมอิมพีเรียล จ.สกลนคร สพป.สกลนครเขต 1
โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย อ.โพนนาแก้ว ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบ 3Rs
กิจกรรมวันปีใหม่จับสลากของขวัญ ปี2562
ศึกษาดูงานการจัดการขยะ
นายสายชล  เหล่าภักดี จากสำนักพลังงานและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นำคณะครูและนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะแบบ 3Rs