ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 9000,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 1,127,762
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม สปช 601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : 1,500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนแบบ สพฐ.4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 424,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดแบบบ้านดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 1,493,166
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมแบบสร้างเอง(แบบนั่งยอง) 6 ที่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : 3,280,000
เพิ่มเติม..